Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí– bigberthaoriginalslovakia

Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

Pre Big Bertha Original, Nieuwezijds Voorburgwal 104, Amsterdam, 1012 SG, Holandsko:

 

Týmto oznamujem, že ruším svoju zmluvu o predaji nasledujúceho tovaru,

 

Zoznam položiek, ktoré sa majú zrušiť, _________________

_______________________________________

_______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 

 

Objednané dňa _______ [*] / prijaté dňa ________[*],

 

Meno spotrebiteľa, ______________________

 

Adresa spotrebiteľa, _____________________

 _____________________________________

______________________________________

 

Dátum, ________________________________

 

Podpis spotrebiteľa(-ov) (vyžaduje sa len vtedy, ak je tento formulár odoslaný poštou).

 

_________________________________________________________

 

 

[*] Nehodiace sa prečiarknite.

  

--------------------------

 

1 Právo na zrušenie:

 

Máte právo zrušiť túto zmluvu do 30 dní bez uvedenia dôvodu.

 

2 Lehota na rozmyslenie

Lehota na rozmyslenie začína plynúť od dátumu doručenia a podpísania poslednej položky vo vašej objednávke a uplynie 15. deň po podpísaní a doručení vašej položky.

 

3 Adresa

Ak chcete uplatniť právo na zrušenie, musíte nás o tom informovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pošta: Big Bertha Original, Nieuwezijds Voorburgwal 104, Amsterdam, 1012 SG, Holandsko,

Telefón: (+421) 2 332 159 97,

Email: info@bigberthaoriginal.sk

o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu s jasným vyhlásením.

 

4 Možnosť odoslania zrušenia prostredníctvom formulára na webovej stránke

Môžete použiť priložený vzorový formulár na zrušenie, ale nie je to povinné.

 

5 Lehota

Na splnenie lehoty na zrušenie stačí, aby ste odoslali svoju komunikáciu týkajúcu sa

vášho uplatnenia práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

 

6 Účinky zrušenia

Ak zrušíte túto zmluvu, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane

nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vzniknutých v prípade, že ste si vybrali typ doručenia,

ktorý je iný ako najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame).

 

Môžeme vykonať odpočet z náhrady za stratu hodnoty akéhokoľvek dodaného tovaru, ak

je strata výsledkom zbytočného zaobchádzania s tovarom z vašej strany.

 

Úhradu vykonáme bez zbytočného odkladu a najneskôr do –

(a) 14 dní po dátume, keď od vás dostaneme späť akýkoľvek dodaný tovar, alebo

(b) (ak k tomu dôjde skôr) 14 dní po dátume, kedy poskytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, alebo

(c) ak nebol dodaný žiadny tovar, 14 dní po dátume, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu.

 

Na uvedené vrátenie použijeme rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili vy na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom vrátenia; v žiadnom prípade sa vám však za vrátenie tovaru nebudú účtovať žiadne poplatky.

 

7 Zadržanie úhrady

Peniaze vám uhradíme, keď dostaneme vrátený tovar alebo keď nám predložíte dôkaz o zaslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

8 Vrátenie tovaru

Tovar odošlete späť alebo nám ho odovzdáte na adrese [GHS Logistyka, 6, Kopytów 44F, 05-870 Kopytów, Poľsko] alebo ... bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 30 dní od dátumu, kedy ste nám oznámili svoje rozhodnutie o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím uvedenej 30-dňovej lehoty.

 

9 Náklady na vrátenie

Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ nie je položka chybná, poškodená alebo nie je v súlade s očakávaniami. Ak chcete vrátiť položku, ktorá je chybná, poškodená alebo nie je v súlade s očakávaniami, je možné ju vrátiť iba pomocou štítka na vrátenie dodaného kuriérom spoločnosti [BIG BERTHA ORIGINAL]. Ak sa rozhodnete vrátiť tovar vlastným spôsobom, nebudeme platiť za náklady na jeho vrátenie, pokiaľ to nebolo písomne dohodnuté pred odoslaním.

 

10 Zodpovednosť spotrebiteľa za zníženie hodnoty tovaru

Zodpovedáte iba za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru

 

11 Odmena v prípade zmluvy o poskytnutí služby

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas obdobia zrušenia, zaplatíte nám sumu, ktorá je úmerná tomu, čo bolo vykonané, kým ste nám neoznámili svoje rozhodnutie o zrušení tejto zmluvy v porovnaní s úplným pokrytím zmluvy

 

*Big Bertha Original je obchodná značka spoločnosti GHS Retail LTD