Zmluvné podmienky– bigberthaoriginalslovakia

Zmluvné podmienky

PRED NÁKUPOM NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SI POZORNE PREČÍTAJTE NAŠE ZMLUVNÉ PODMIENKY

Právne informácie

Obsah tejto stránky je poskytovaný bezplatne len na informačné účely. Stránka BIGBERTHAORIGINAL.SK sa snaží zabezpečiť, aby informácie uvedené na stránke boli pravdivé a presné. Stránka BIGBERTHAORIGINAL.SK, jej zástupcovia a zamestnanci však nebudú zodpovední za žiadne chyby, opomenutia alebo nepresnosti, ku ktorým dôjde v rámci tohto obsahu. V týchto podmienkach „spoločnosť“ znamená GHS RETAIL TRADING AS BIGBERTHAORIGINAL.SK. IČO: 07902762 (zaregistrované v Anglicku a Walese) a „vy“ znamená osobu, organizáciu alebo spoločnosť, ktorá zadáva objednávku u spoločnosti.

Presnosť farieb v rámci farebných možností zobrazených na stránke sa bude líšiť v závislosti od mnohých faktorov a ako taká by sa mala považovať len za reprezentatívnu. V rámci svojho procesu neustáleho zlepšovania si BIGBERTHAORIGINAL.SK vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a farby bez predchádzajúceho upozornenia. V dôsledku toho sa dostupné produkty môžu mierne líšiť vo farbe alebo štruktúre od tých, ktoré sú uvedené na stránke bigberthaoriginal.sk.

 


Autorské práva

Všetok obsah uvedený na tejto stránke vrátane, ale nie výlučne, dizajnu webových stránok, textu, grafiky, zvukových klipov, vizuálnych klipov, log, ikon tlačidiel a ich výberu a usporiadania sú majetkom BIGBERTHAORIGINAL.SK alebo jej dodávateľov obsahu a sú chránené právnymi predpismi o autorských právach vo Veľkej Británii a medzinárodnými právnymi predpismi o autorských právach. Všetok softvér používaný na tejto stránke je buď majetkom BIGBERTHAORIGINAL.SK alebo jej dodávateľov softvéru a je chránený právnymi predpismi Spojeného kráľovstva o autorských právach a medzinárodnými právnymi predpismi o autorských právach.

VŠETKY PRÁVA SÚ VYHRADENÉ. Udeľuje sa povolenie na elektronické kopírovanie a tlač častí tejto webovej stránky v tlačenej podobe na účely zadania objednávky na stránke BIGBERTHAORIGINAL.SK a používania tejto webovej stránky len ako nákupného zdroja. Akékoľvek iné použitie materiálov na tejto webovej stránke vrátane reprodukcie na iné účely, ako sú uvedené vyššie, úpravy, distribúcie, prenosu, opätovného vysielania, sťahovania alebo nahrávania bez predchádzajúceho písomného súhlasu BIGBERTHAORIGINAL.SK je prísne zakázané.

Vrátenie tovaru

Dúfame, že budete veľmi spokojní s akýmkoľvek produktom zakúpeným na našej webovej stránke, ale ak chcete vrátiť tovar, vynasnažíme sa, aby to bolo čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie.
Objednávky, ktoré zadáte, nebudú pre spoločnosť záväzné alebo sa nebudú považovať za prijaté, pokiaľ a kým spoločnosť nevydá písomné potvrdenie.

Akákoľvek typografická, administratívna chyba alebo opomenutie v akejkoľvek predajnej dokumentácii, cenovej ponuke, cenníku alebo dokumentácii vydanej spoločnosťou bude predmetom opravy bez akejkoľvek zodpovednosti zo strany spoločnosti.

Ak nie je v dokumentácii spoločnosti uvedené inak, cena nezahŕňa doručenie a manipuláciu a budete povinní zaplatiť poplatky za doručenie stanovené spoločnosťou.
Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť proces doručenia a poplatky bez oznámenia.

Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, platba bude splatná v čase zadania objednávky a jej prijatia spoločnosťou.

Doručenie

Doručenie nastane, keď spoločnosť alebo jej dopravca príde na adresu poskytnutú spoločnosti v čase objednávky. Spoločnosť vynaloží všetko úsilie na doručenie tovaru v lehote stanovenej spoločnosťou, tieto dátumy však nebudú súčasťou zmluvy.
Spoločnosť nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť v prípade, že tovar zostane na základe vašich pokynov bez vašej prítomnosti v čase doručenia.

Ak neprijmete tovar pri doručení, spoločnosť si vyhradzuje právo pokúsiť sa o doručenie tovaru neskôr a vyfakturovať vám ďalší poplatok za doručenie.
Nebezpečenstvo poškodenia alebo straty tovaru pri doručení prechádza na vás.

Miesta doručenia

Na odoslanie na vnútroštátnej úrovni používame kuriérsku službu doručujúcu tovar ďalší deň.

Ceny

Všetky ceny sú vrátane DPH, ale nezahŕňajú náklady na doručenie, pokiaľ to nie je uvedené inde na webovej stránke.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

BIGBERTHAORIGINAL.SK vynaložila všetku primeranú starostlivosť pri príprave obsahu uvedeného na tejto webovej stránke, ale neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o prevádzku stránky alebo informácie, obsah, materiály alebo produkty uvedené na tejto stránke. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi BIGBERTHAORIGINAL.SK neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú ani implicitnú, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť alebo platnosť informácií obsiahnutých v akýchkoľvek materiáloch na tejto webovej stránke. BIGBERTHAORIGINAL.SK si vyhradzuje právo zmeniť informácie o cene a dostupnosti tovaru bez predchádzajúceho upozornenia.

BIGBERTHAORIGINAL.SK nenesie zodpovednosť voči žiadnej osobe za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku použitia akýchkoľvek informácií obsiahnutých v akýchkoľvek materiáloch na tejto webovej stránke.
BIGBERTHAORIGINAL.SK neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku, výslovnú ani implicitnú (vrátane, bez obmedzenia, záruk týkajúcich sa kvality alebo vhodnosti na daný účel) v súvislosti s akýmkoľvek produktom(-mi), ktoré dodáva podľa týchto podmienok. V každom prípade, BIGBERTHAORIGINAL.SK jedinou zodpovednosťou a jediným opravným prostriedkom používateľa za akýkoľvek chybný produkt(-y) dodávaný(-é) podľa týchto podmienok je náhrada chybného produktu(-ov) zo strany BIGBERTHAORIGINAL.SK.

BIGBERTHAORIGINAL.SK nenesie zodpovednosť za hospodársku alebo finančnú stratu ani za akúkoľvek špeciálnu, nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá vznikne akýmkoľvek spôsobom.

BIGBERTHAORIGINAL.SK si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky na hromadné alebo vysoko hodnotné nákupy. Vyhradzuje si tiež právo zrušiť objednávky, ak sa to považuje za primeranú reakciu na ochranu zamestnancov, dodávateľov alebo kupujúceho.

Žiadne vylúčenie zodpovednosti BIGBERTHAORIGINAL.SK v týchto podmienkach sa nevzťahuje na žiadne škody vyplývajúce zo smrti alebo zranenia spôsobeného nedbanlivosťou BIGBERTHAORIGINAL.SK alebo niektorým z jej riaditeľov, zamestnancov alebo zástupcov alebo podvodným skreslením.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a budete chrániť BIGBERTHAORIGINAL.SK a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, úradníkov, zástupcov, spoločných značiek alebo iných partnerov a zamestnancov, pred škodou vyplývajúcou z akejkoľvek sťažnosti alebo žaloby vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie zo strany akejkoľvek tretej strany v dôsledku alebo vyplývajúcej z obsahu, ktorý odošlete, zverejníte alebo prenesiete prostredníctvom stránky, vášho používania stránky, vášho pripojenia k stránke, vášho porušenia zmluvných podmienok alebo vášho porušenia akýchkoľvek práv inej osoby alebo subjektu.

HTML odkazy

Niektoré hypertextové (HTML) odkazy na tejto webovej stránke vedú na webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou BIGBERTHAORIGINAL.SK. Preto stránka BIGBERTHAORIGINAL.SK neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúcu sa obsahu týchto webových stránok a neprijíma žiadnu morálnu ani hmotnú zodpovednosť vo vzťahu k materiálu na akejkoľvek webovej stránke, ktorá nie je pod kontrolou stránky BIGBERTHAORIGINAL.SK.
BIGBERTHAORIGINAL.SK vám poskytuje tieto hypertextové odkazy len na účely pohodlia a zahrnutie akéhokoľvek takéhoto hypertextového odkazu neznamená schválenie zo strany BIGBERTHAORIGINAL.SK, na ktorú sa používa odkaz ani nenaznačuje žiadny vzťah medzi spoločnosťou Precision BIGBERTHAORIGINAL.SK a organizáciou alebo jednotlivcom, na ktorú sa používa hypertextový odkaz.

 

Zadanie objednávky

Ak chcete zadať objednávku, budete musieť vykonať 3-fázový proces.

Fáza 1 obsahuje poskytnutie vašich osobných údajov, mena, e-mailovej adresy, doručovacej a fakturačnej adresy.

Fáza 2 obsahuje pole na zadanie zľavového kódu, ak nejaký máte a začiarkavacie políčko na pripojenie sa k nášmu zoznamu prijímateľov e-mailov.

Fáza 3 vás zavedie na webovú stránku Sagepay s cieľom vykonania platby za transakciu. Sagepay je bezpečný server, ktorý ochráni vaše údaje.

Fáza 4 vás vráti späť na našu webovú stránku. Taktiež vám bude zaslané e-mailové potvrdenie.

 

Tipy na podporu pri zadávaní objednávky

Ak sa pri zadávaní objednávky vyskytne problém, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak by ste ešte stále mali problémy, obráťte sa na našu kanceláriu, ktorej personál bude môcť spolu s vami zadať objednávku cez telefón.

 

Jazyky podporované oddelením služieb zákazníkom a pri platbe.

V súčasnosti ponúkame podporu len v angličtine.Rozhodné právo a jurisdikcia

Túto webovú stránku riadi a prevádzkuje stránka BIGBERTHAORIGINAL.SK zo svojich kancelárií v Anglicku. Nevyhlasujeme, že materiály na tejto stránke sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach a prístup k nim z území, kde je ich obsah nezákonný, je zakázaný. Zákazníci, ktorí pristupujú na túto webovú stránku z miest mimo Spojeného kráľovstva, tak robia na vlastné riziko a z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov v rozsahu, v akom sa uplatňujú miestne právne predpisy.

Všetky zmluvné podmienky uvedené na tejto webovej stránke sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom. Používaním tejto webovej stránky sa podrobujete výhradnej právomoci súdov Anglicka a Walesu na riešenie akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi alebo vášho používania tejto webovej stránky.

Nič v týchto podmienkach sa v žiadnom prípade nepovažuje za obmedzenie alebo ovplyvnenie vašich zákonných práv podľa anglického práva.

Bean Bags UK / Sitzsäcke / Poufs / Säkkituolit / Zitzakken / Saccosäcken / Puffs / Sacco / Sækkestole / Bean Bags Ireland / Sedací vaky / Saccosekken / Sitzsäcke Schwiiz| Poufs Suisse / Babzsákok / Pufy Sako / ビーズクッション